trợ cấp thất nghiệp

Những người nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN0 được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không more »