Sử dụng tổ hợp Phi tinh nào để có thể thúc đẩy quan hệ tình cảm vợ chồng?

Có một loại tổ hợp gọi là “Phu thê hợp thập cục”. Hợp thập cục chính là cục diện hài hoà. Nếu nhìn thấy “Hợp thập cục” trong Tinh bàn trạch thì có nghĩa nhân duyên rất tốt, vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long.

images11

Chúng ta lấy Bát vận làm ví dụ để xem hợp thập cục. Hợp thập cục là chỉ Vận tinh và Sơn tinh hợp lại thành 10 hoặc Vận tinh và Thuỷ tinh hợp lại thành 10.

Ví dụ với Sửu sơn Mùi hướng của Bát vận: Bắt đầu từ hướng Đông Bắc, Vận tinh số 2 và Sơn tinh số 8 hợp lại thành 10, 4 và 6 hợp lại thành 10, 9 và 1 hợp lại thành 10, 5 và 5 hợp lại thành 10, 3 và 7 hợp lại thành 10, 7 và 3 hợp lại thành 10, 6 và 4 hợp lại thành 10, số 8 của Cung Trung và 2 hợp lại thành 10. Tất cả bàn trạch này đều là hợp Thập cục. Điều này có thể nói, trong 20 năm Bát vận (2004 – 2023) trong bố cục Sửu sơn Mùi hướng (toạ Đông Bắc hướng Tây Nam) có hợp thập cục xuất hiện, vợ chồng hòa hợp mỹ mãn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>