Khí lực sẽ thay đổi như thế nào nếu họ tên thay đổi

Tên Họ thay đổi thì “thiên lực” mà Tên Họ ấy từng tàng chứa cũng khác “khí lực” trong cái Tên Họ mới. Tên Họ bây giờ tàng chứa những thông tin, “tiên thiên” hoàn toàn khác với các thông tin mà Tên Họ nguyên khởi tàng chứa.

đơn xin thay đổi cải chính họ tên cho con tờ khai đăng ký thay đổi họ tên chữ đệm thủ tục thay đổi họ tên trong giấy khai sinh thủ tục thay đổi họ tên khai sinh thủ tục thay đổi họ tên cho con nuôi thủ tục thay đổi họ tên cho con thay đổi họ tên trong yahoo thay đổi họ tên trong gmail thay đổi họ tên trong giấy khai sinh thay đổi họ tên trên facebook thay đổi họ tên khai sinh thay đổi họ tên có khó không thay đổi họ tên chữ đệm ngày tháng năm sinh thay đổi họ tên chữ đệm thay đổi họ tên cho con nuôi thay đổi họ tên cho con thay đổi họ tên mẫu đơn xin thay đổi họ tên cho con cách thay đổi họ tên trong yahoo cách thay đổi họ tên trong gmail cách thay đổi họ tên trên facebook

Với suy biện như vậy, nên tất cả các Tên Họ khác nhau đều có “khí lực” khác nhau. “Khí lực” của một cái Tên Họ đều có 2 phần tàng chứa về “khí” và “lực”.

–   Một phần là “thiên khí”, biểu hiện “thời vận” của vũ trụ.

–   Một phần là “nhân lực”, biểu hiện “vận hội” của một con người (như đã nói trên). Một vĩ nhân bằng công sức, ý chí và với sự thành công đã tạo ra một triều đại mới với một Tên Họ mới. Hay một nhân vật thành đạt bằng các chiến tích, công trạng của mình có được một Tên Họ mới (Tên Họ vua ban) v.v…Một người phải thay Tên Họ phải nghĩ ra một Tên Họ mới bằng ý tưởng của mình. Trong thực tế có rất nhiều Tên Họ được thay đổi. Và khi Tên Họ thay đổi của một ai đó sẽ có những thông tin phù hợp với nó do khí và lực mới.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>